heat_source

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Absorb_heat

Määritelmä

  • KUVAUS: lämpöä johtava objekti
  • ESIM: Kielenkannat kirvoitti kuuma kahvi, grillissä TIRISIVÄT makkarat ja vasta poimitut makeat mansikat tekivät kauppansa. (Absorb_heat)

Esiintyy kehyksissä

Absorb_heat
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback