hearer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Hear (nykyään Hearsay)

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka vastaanottaa jonkin viestin (message)
  • ESIM: Lääninsihteeri Vuorinen oli KUULLUT huhuja. (Hear)

Esiintyy kehyksissä

Hear (nykyään Hearsay)
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback