healer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cure

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka hoitaa tai parantaa potilaan (patient)
  • ESIM: Hän toimitti heille apua ja ruokaa, hän LIEVITTI tuskia ja lohdutti. (Cure)

Muita huomioita

ks. patient

Esiintyy kehyksissä

Cure
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback