harmful_event

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Being_at_risk

Määritelmä

  • KUVAUS: mahdollinen toiminta tai asiaintila, joka voi olla haitallinen tai vaarallinen tärkeänä pidetylle entiteetille (asset)
  • ESIM: Kaupunki ei ole millään tavoin huolehtinut siitä, että työläisillä olisi paikka, missä he SUOJASSA sateelta ja kylmältä odottaisivat laivojen saapumista ja työtä. (Being_at_risk)

Esiintyy kehyksissä

Being_at_risk
Topic revision: r1 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback