handle

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: osa josta josta jokin on kiinni jossakin
  • ESIM: Poliisi, jonka naapurit hälyttivät paikalle, löysi viisivuotiaan pojan KIINNITETTYNÄ pyykkinarulla ranteistaan sänkyyn. (Being_attached)

Muita huomioita

kehyskohtaisia yksityiskohtia

Esiintyy kehyksissä

Attaching, Being_attached, Cause_motion, Cotheme, Inchoative_attaching
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback