hair_property

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Hair_configuration

Määritelmä

  • KUVAUS: kehyksen kuvaamien hiuksien ominaisuus
  • ESIM: Hänen silmänsä säteilivät ja korkea otsa oli puoleksi tummanruskeiden, tuuheiden HIUSKIEHKUROIDEN peitossa. (Hair_configuration)

Esiintyy kehyksissä

Hair_configuration
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback