hair

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Hair_configuration

Määritelmä

  • KUVAUS: kehyksen kuvaamat hiukset
  • ESIM: Hänellä on VAALEAT hiukset ja pituutta noin 175 senttiä. (Hair_configuration)

Muita huomioita

on monesti myös KLE

Esiintyy kehyksissä

Hair_configuration
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback