guest

  • TYYPPI: ydinelementti vierailuun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee vierailulla olevaa henkilöä
  • ESIM: Jussilan kamarissa ASUI VUOKRALAISENA eräs yksinäinen nuori nainen pienen lapsensa kanssa.

Esiintyy kehyksissä

Guest_and_host, Temporary_stay
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback