group

  • TYYPPI: melko yleinenen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin ryhmä johon kuuluminen on kehyksessä keskeistä
  • ESIM: Suomalainen Leo Viikki VÄRVÄYTYI muukalaislegioonaan vuonna 1953. (Becoming_a_member)
    Grillimakkaran kulutus KAKSINKERTAISTUU koko Suomessa. (Change_position_on_a_scale)

Muita huomioita

kehyskohtaisia yksityiskohtia

Esiintyy kehyksissä

Attempt_suasion, Becoming_a_member, Cause_to_be_included, Change_position_on_a_scale, Diversity, Exclude_member, Frequency, Membership, Partitive, Respond_to_proposal, Unemployment_rate
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback