grounds

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jotain, jonka pohjalta tuomio, arvio tai mielipide muodostetaan
  • ESIM: Toisaalta KRITISOIN sairauspäivärahaa koskevaa uudistusta sillä perusteella, että kotiäideiltä ollaan viemässä perustoimeentulon turva sairauden aikana. (Judgement_communication)

Esiintyy kehyksissä

Fairness_evaluation, Judgment_communication, Judgment_direct_address
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback