ground

  • TYYPPI: monimerkityksinen, melko yleinen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: havainnon kohteena tai tapahtuman näkyvänä osallistujana olevan asian tausta tai joissakin tapauksissa sijainti
  • ESIM: Ruokolahdella komennuksella oleva metsätalousteknikko HAVAITSI leimausarvioita tehdessään leijonan kaltaisen eläimen noin parinkymmenen metrin päässä. (Becoming_aware)

Määritelmä 2

  • KUVAUS: maa jota viljellään
  • ESIM: He ovat jonkun verran alkaneet VILJELLÄ maata. (Agriculture)

Määritelmä 3

  • KUVAUS: tutkinnan tai tarkastelun kohde
  • ESIM: Hän on harmitellut sekä julkisuudessa että kirjassaan sitä, että HUOMIO on kiinnitetty hänen tutkimuksistaan vain Mannerheim-kohtiin. (Attention)

Esiintyy kehyksissä

Agriculture, Appearance, Attention, Becoming_aware, Growing_food, Hunting, Inspecting, Location_of_light, Locative_relation, Path_traveled, Perception_active, Perception_experience, Planting, Scouring, Scrutiny, Seeking, Seeking_to_achieve, Sounds, Within_distance
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback