grinder

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Grinding

Määritelmä

  • KUVAUS: agentti joka jauhaa tai murskaa jotakin
  • ESIM: Hänellä oli kädessään parrunpätkä, jonka hän MURENSI nokkani edessä tuusannuusaseksi. (Grinding)

Esiintyy kehyksissä

Grinding
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback