grantor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Grant_permission

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai entiteetti joka antaa johonkin luvan
  • ESIM: Serbit SALLIVAT polttoainekuljetukset YK:lle. (Grant_permission)

Esiintyy kehyksissä

Grant_permission
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback