governed

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Leadership

Määritelmä

  • KUVAUS: poliittinen taho, henkilö tai ihmisryhmä, jonka toimia tai uskomuksia johdetaan
  • ESIM: Somaliaa johti yli kahden vuosikymmenen ajan DIKTAATTORINA Siad Barre, joka kaappasi maassa vallan vuonna 1969. (Leadership)

Esiintyy kehyksissä

Leadership
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback