goods

  • TYYPPI: ydinelementti kaupankäyntiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kaupattava, liikkuva, omistajaa vaihtava tavara
  • ESIM: Viisikymmentä vuotta vanhan sotilaskiväärin tai singon voi OSTAA 100-200 dollarilla. (Commerce_buy)
    Kiljuntekoon kulutetaan KALLISTA viljaa. (Expensiveness)
    Lähes kaikki ANASTETTU omaisuus on saatu takaisin. (Theft)

Esiintyy kehyksissä

Carry_goods, Commerce_buy, Commerce_collect, Commerce_pay, Commerce_scenario, Commerce_sell, Expensiveness, Exporting, Import_export, Importing, Manipulate_into_doing, Renting, Renting_out, Robbery, Smuggling, Theft
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback