goal

  • TYYPPI: yleinen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee tavallisesti erilaisia tavoitteita tai kohteita. Kyseessä voi olla esimerkiksi toiminnan tavoite tai matkan määränpää. Liikkumista kuvaavissa kehyksissä kohde ei aina ole harkittu tai tavoiteltu.
  • ESIM: Etelä-Skandinaviassa oleva sadealue LÄHESTYY Lounais-Suomea. (Arriving)
    Hän säpsähti puheeni johdosta, ja minä LASKIN käteni hänen olkapäälleen. (Body_movement)
    Irbidin väestöstä kerrottiin suuren osan PAENNEEN rajan yli Syyrian puolelle. (Escaping)

Esiintyy kehyksissä

Accomplishment, Amassing, Arriving, Assistance, Attaching, Attempt, Attempt_means, Being_attached, Body_movement, Breathing, Bringing, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Change_posture, Cotheme, Delivery, Departing, Disembarking, Dispersal, Duplication, Emanating, Emitting, Emptying, Escaping, Evading, Excreting, Filling, Fleeing, Fluidic_motion, Food_gathering, Gathering_up, Grinding, Inchoative_attaching, Ingestion, Intentional_traversing, Kidnapping, Light_movement, Mass_motion, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Operate_vehicle, Path_shape, Perception_active, Piracy, Placing, Planting, Project, Purpose, Quitting_a_place, Redirecting, Removing, Reshaping, Ride_vehicle, Roadways, Self_motion, Sending, Setting_out, Shoot_projectiles, Sidereal_appearance, Smuggling, Sound_movement, Source_of_getting, Success_or_failure, Successful_action, Travel, Traversing, Use_firearm, Working_on
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback