gizmo

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Gizmo

Määritelmä

  • KUVAUS: kompleksi laite jolla on jokin tietty käyttötarkoitus
  • ESIM: Saimmepa oikein omakätisesti rasvakannulla tipauttaa rasvaakin laakereihin ja muihin sellaisiin VEKOTTIMIIN. (Gizmo)

Muita huomioita

on myös kehyksen laukaiseva elementti (KLE)

Esiintyy kehyksissä

Gizmo
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback