garment

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti vaatteisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: vaatekappale
  • ESIM: Mustassa HAARNISKASSAAN hän taisteli niin miehuullisesti, ettei kukaan voinut häntä voittaa. (Clothing)

Esiintyy kehyksissä

Clothing, Clothing_parts
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback