gambler

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Wagering

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka lyö jostakin arvokkaasta asiasta vetoa jonkun tuloksen puolesta
  • ESIM: Projektiyrittäjät ovat myös hieman LAITTANEET LIKOON omia rahojaan. (Wagering)

Esiintyy kehyksissä

Wagering
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback