future_phenomenon

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Omen

Määritelmä

  • KUVAUS: se ilmiö joka ennustetaan tapahtuvaksi tai jolla ennustetaan olevan tiettyjä ominaisuuksia
  • ESIM: Kesä oli kaunis, vaikkakin kuiva, eivätkä kuukausittain julkaistut satotiedoitukset ENNUSTANEET mitään katastrofia. (Omen)

Esiintyy kehyksissä

Omen
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback