function

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: se tarkoitus, jonka jokin henkilö tai entiteetti täyttää
  • ESIM: Kun Jawaharlal Nehru ryhtyi mielenosoituksellisesti keittämään suolaa Intian kongressipalatsissa, jonka puheenjohtajan istuimelle hänet oli VALITTU johtamaan kongressin kokouksia, vangituttivat britit hänet. (Appointing)

Esiintyy kehyksissä

Appointing, Buildings, Change_of_leadership, Take_place_of
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback