fugitive

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Surrendering

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö jota virkavalta jahtaa ja joka antautuu viranomaisille
  • ESIM: Leipäveitsimies tavoitettiin välittömästi rautatieaseman tienoilta, ja hän ANTAUTUI poliisille ilman vastarintaa. (Surrendering)

Esiintyy kehyksissä

Surrendering
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback