formational_cause

  • TYYPPI: reunalementti luonnonmuodostelmiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tapahtumaa tai aiheuttajaa, jonka johdosta jokin muodostelma on syntynyt
  • ESIM: Yleisesti Keski-Euroopassa ja paikoin Suomessakin on VESAMETSIÄ, jotka ovat syntyneet metsän hävityksen seurauksena, kun ei ole huolehdittu rittävästi uudistumisesta. (Biological_area)
    Heikkoihin tuloksiin ovat vaikuttaneet kalastajien mukaan nousu- ja laskuvedestä aiheutuneet kovat VIRRAT. (Natural_features)

Esiintyy kehyksissä

Biological_area, Natural_features
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback