form

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: muoto tai olomuoto
  • ESIM: Normaaliolosuhteissa POISTUU elimistöstä kalsiumia emäksisenä fosfaattina paksusuolen seinämien kautta. (Emitting)

Muu käyttö

  • KUVAUS: kehyksessä Linguistic_meaning: se sanamuoto jonka merkitystä tarkastellaan
  • ESIM: Sana vapaus on niin MONIMERKITYKSELLINEN. (Linguistic_meaning)

Esiintyy kehyksissä

Emanating, Emitting, Linguistic_meaning, Text_creation
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback