forgoer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Forgoing

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka päättää olla ottamatta osaa johonkin toimintaan tai tapahtumaan
  • ESIM: Hän KIELTÄYTYI yhteistyöstä opposition kaatamiseksi. (Forgoer)

Esiintyy kehyksissä

Forgoing
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback