forgery

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Forging

Määritelmä

  • KUVAUS: väärennös tai kopio jostakin entiteetistä (standard)
  • ESIM: Suurin väärennysjuttu vuosiin paljastui viime tiistaina, kun 44 texasilaisen öljymiljonäärin Algur Meadowsin omistamaa taulua osoittautui VÄÄRENNÖKSIKSI. (Forging)

Esiintyy kehyksissä

Forging
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback