force

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin voima tai voimakkuus, joka on toiminnassa keskeistä
  • ESIM: Hän ei enää tiennyt oliko laivassa taikka vedessä , mutta kaikin voimin hän SURVAISI kirveellä kaiteiden naakeleihin. (Cause_impact)
    Sammutusmiesten letkut eivät yltäneet läheiseen lampeen, ja veden puute ja VOIMAKAS tuuli auttoivat tulen leviämistä. (Exertive_force)

Muu käyttö

  • KUVAUS: sotavoimat kehyksessä Military
  • ESIM: Latvian kansan entisen Neuvostoliiton ARMEIJAA kohtaan tuntema kielteisyys on Turlaisin mukaan heijastunut maan omien puolustusvoimien perustamiseen. (Military)

Esiintyy kehyksissä

Being_strong, Cause_impact, Exertive_force, Impact, Military
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback