forbidden

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Law

Määritelmä

  • KUVAUS: toiminta tai asiaintila joka on laissa kiellettyä tai rajoitettua
  • ESIM: He olisivat halunneet toimikunnan esityksiä tiukempaa vesiliikenteen SÄÄTELYÄ ympäristösyistä.

Esiintyy kehyksissä

Law
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback