food

  • TYYPPI: ydinelementti ruokaan liittyvissä kehykissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ruoka
  • ESIM: Suomessa on vanhastaan ollut tapana, että nämäkin VILJELEVÄT perunaa tilapäisesti vuokratulla maalla. (Agriculture)
    Yksimielisyydessään menivät nämä niin pitkälle, että JAHTASIVAT pieniä kaloja ja söivät niitä niin paljon kuin suinkin kiinni saivat. (Hunting)
    Suomalaista ruokaa unkarilaiset vieraat eivät olleet vielä haastattelupäivänä ehtineet MAISTAA. (Tasting)

Esiintyy kehyksissä

Agriculture, Apply_heat, Food, Growing_food, Hunting, Hunting_success_or_failure, Tasting
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback