following_distance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cotheme

Määritelmä

  • KUVAUS: kahden liikkuvan entiteetin (theme ja cotheme) välinen etäisyys
  • ESIM: Pasi Saapunki sijoittui parhaana 30:nneksi, ja hän lähtee AJAMAAN TAKAA kisan kärjessä olevaa Japanin Masashi Abea yli kuuden minuutin takaa-ajoasemasta. (Cotheme)

Esiintyy kehyksissä

Cotheme
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback