focal_time

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Location_in_time

Määritelmä

  • KUVAUS: kehyksen kannalta keskeinen aika
  • ESIM: Tammikuun viidentenätoista PÄIVÄNÄ 1980 poistui piiristämme Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen, entinen Helsingin Yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori, professori, valtiotieteen tohtori Lauri Elias Gottlieb Hyvämäki, entiseltä nimeltään Hymander. (Location_in_time)

Esiintyy kehyksissä

Location_in_time
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback