focal_participant

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Relative_time

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvattavan toiminnan kannalta keskeinen henkilö
  • ESIM: Yhdysvaltain presidentti George Bush saapui hieman ETUAJASSA illalla ennen kymmentä. (Relative_time)

Muu käyttö

  • KUVAUS: kehyksessä Experise: ilmaisee prototyyppistä patienttia toiminnassa, johon joku on erikoistunut
  • ESIM: Heitä kiinnosti merien HERRUUS. (Expertise)

Esiintyy kehyksissä

Desiring, Expertise, Relative_time
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback