focal_occasion

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Relative_time

Määritelmä

  • KUVAUS: keskeinen tapahtuma jota kuvataan
  • ESIM: Yhdysvaltain presidentti George Bush saapui hieman ETUAJASSA illalla ennen kymmentä. (Relative_time)

Muita huomioita

voi olla suhteessa johonkin toiseen tapahtumaan (landmark_occasion)

Esiintyy kehyksissä

Relative_time
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback