focal_entity

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: toiminnan kannalta keskeinen entiteetti
  • ESIM: Kerrostalon asukkaat AUTTOIVAT äitiä etsinnöissä ja itkevä vauva löydettiin noin 300 metrin päässä olevasta metsiköstä. (Assistance)

Esiintyy kehyksissä

Assistance, Relational_quantity
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback