fluid

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: nestemäisesti liikkuva entiteetti joka, ei välttämättä ole neste
  • ESIM: Raivoisasti pieksi se kupeitaan tupsuisella hännällään ja irvisteli ikeniään harmaan vaahdon VALUESSA suupielistä.

Esiintyy kehyksissä

Cause_fluidic_motion, Fluidic_motion
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback