flammables

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Setting_fire

Määritelmä

  • KUVAUS: palava aines joka sytytetään
  • ESIM: Irakilaisjoukot ovat ilmeisesti sytyttäneet kuwaitilaisia öljykenttiä TULEEN. (Setting_fire)

Esiintyy kehyksissä

Setting_fire
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback