firearm

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti ampumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ampumiseen käytetty väline
  • ESIM: Hän AMPUI kuljettajaa useita kertoja pistoolilla. (Use_firearm)

Esiintyy kehyksissä

Shoot_projectiles, Use_firearm
Topic revision: r1 - 2015-02-16 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback