fine

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Fining

Määritelmä

  • KUVAUS: raha joka sakkona maksetaan
  • ESIM: Lontoolainen katukauppias Cecil Osborn ihmettelee, miksi tuomioistuin määräsi, ettei hän saa ajaa autoa kokonaiseen vuoteen ja lisäksi antoi SAKKOJA 30 puntaa.

Esiintyy kehyksissä

Fining
Topic revision: r1 - 2015-02-14 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback