final_value

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin numeraalinen arvo tapahtuman päättyessä
  • ESIM: Valtuustolle esitetään edelleen, että se MUUTTAA saaristolautakunnan viime vuoden talousarviossa saariston elinkeinojen kehittämiseen varatun 59 300 markan määrärahan 41 300 markaksi ja vuoden 1992 talousarviossa olevan määrärahan 59 000 markasta 35 200 markaksi. (Cause_change)

Esiintyy kehyksissä

Adjusting, Cause_change, Change_position_on_a_scale, Undergo_change
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback