final_subevent

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin kokonaisuuden muodostavan tapahtumasarjan viimeinen tapahtuma
  • ESIM: Kevään ylioppilaskirjoitukset PÄÄTTYIVÄT perjantaina ylimääräiseen vieraan kielen kokeeseen.

Esiintyy kehyksissä

Process_end, Process_stop
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback