final_state

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tila jossa jokin entiteetti on toiminnan tuloksena
  • ESIM: Kun nämä naisten hallitsemat työalat MUUTTUIVAT teollisiksi tuli naisten kotityöstä ongelma. (Becoming)

Muita huomioita

vrt. final_category

Esiintyy kehyksissä

Becoming, Change_position_on_a_scale, Proliferating_in_number

Topic revision: r2 - 2015-02-17 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback