figures

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Locative_relation

Määritelmä

  • KUVAUS: käytetään jossakin sijaitsevista entiteeteistä silloin, kun ne ovat monikossa
  • ESIM: Ruumiit olivat VIEREKKÄIN, kummassakin luodin reikä ohimossa.

Esiintyy kehyksissä

Locative_relation
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback