figure

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ihmiskehoihin liittyvissä kehyksissä keho tai sen osa
  • ESIM: Hänen väitetään harjoittavan atletiikkaa ainoastaan huvikseen, mutta sittenkin omasi hän hyvin LIHAKSIKKAAN ruumiin. (Body_description_holistic)

Muu käyttö

  • KUVAUS: joissakin kehyksissä laajemmin jokin muu kuvauksen keskiössä oleva entiteetti
  • ESIM: Kirkkaat salamat VÄLKKYIVÄT yötaivaalla ja vettä satoi rankasti. (Location_of_light)

Esiintyy kehyksissä

Attention, Body_description_holistic, Body_description_part, Dead_or_alive, Impression, Location_of_light, Locative_relation, Within_distance
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback