fight

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Fighting_activity

Määritelmä

  • KUVAUS: taistelu, kahakka tai nujakka
  • ESIM: Bergerac sekaantuu Etelä-Afrikan turvallisuuspalvelun edustajan ja eteläafrikkalaisen vapaustaistelijan väliseen KÄRHÄMÄÄN.

Muita huomioita

tyypillisesti myös kehyksen laukaiseva elementti (KLE)

Esiintyy kehyksissä

Fighting_activity
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback