field

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ala jonka saralla jotakin tapahtuu
  • ESIM: Ongelma syntyy myös siitä , jos julkisen sektorin TYÖPAIKOILLE työllistetään enenevästi etuuksien saajia lyhyisiin työsuhteisiin. (Being_employed)
    Historian TUTKIMUKSEMME on perinteisesti hyvin maskuliinista.

Esiintyy kehyksissä

Achieving_first, Being_employed, Importance, Research
Topic revision: r1 - 2015-02-13 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback