fidelity

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tapa jolla jokin kopio eroaa (tai ei eroa) alkuperäisestä
  • ESIM: Taideväärennökset ovat isoa bisnestä, ja eritasoisia VÄÄRENNÖKSIÄ onkin liikkeellä todella runsaasti. (Forging)

Esiintyy kehyksissä

Duplication, Forging
Topic revision: r1 - 2015-02-12 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback