feature

  • TYYPPI: harvinaine ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin ominaisuus jonka perusteella jotakin mitataan, säädetään, arvioidaan, jne.
  • ESIM: Me ARVIOIMME työtä numeroiden ja pääluvun mukaan. (Assessing)
    Monessa suhteessa se MUISTUTTI Viskua, jonka loistava ura muutamia vuosia sitten päättyi sairastumiseen. (Evoking)

Muita huomioita

kehyskohtaisia yksityiskohtia

Esiintyy kehyksissä

Adjusting, Assessing, Distinctiveness, Estimating, Evoking, Typicality
Topic revision: r1 - 2015-02-12 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback