father

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Birth (nykyään Birth_scenario)

Määritelmä

  • KUVAUS: syntyjän isä
  • ESIM: Lisäksi Marxien kotiapulainen Helene Demuth SYNNYTTI pojan, jonka isä oli Karl Marx.

Muita huomioita

ks. myös mother, parents

Esiintyy kehyksissä

Birth (nykyään Birth_scenario)
Topic revision: r1 - 2015-02-12 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback