fastener

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin sulkemiseen tai kiinnittämiseen käytettävä väline
  • ESIM: Tämä asu on untuvakangasta ja varustettu huppupäähineellä sekä tilavilla taskuilla, jotka SULJETAAN vetoketjuilla.

Esiintyy kehyksissä

Closure, Fastener
Topic revision: r1 - 2015-02-12 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback