faculty

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Grasp

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilön kognitiivinen tai emotionaalinen ominaisuus jonka sanotaan ymmärtävän jotain
  • ESIM: Julianuksen satiirissa kuvatut jumalat itsessään ovat muuten välkkyviä valo-olentoja, joiden äärimmäinen kauneus voidaan ymmärtää ja TAJUTA vain sisäisellä katseella.

Esiintyy kehyksissä

Grasp
Topic revision: r1 - 2015-02-12 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback